Haberler

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA DEĞİŞİKLİK

7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7246 sayılı Kanun”) 24.06.2020 tarih ve 31165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7246 sayılı Kanun ile getirilen başlıca yenilikler şu şekildedir;

Muafiyet uygulamasında “kendi kendine değerlendirme ilkesi” güçlendirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile Rekabet Kurulu’nun muafiyet için takdir yetkisi kaldırılarak; teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının Rekabet Kanunu’nun (“Kanun”) 5’inci maddesinde yer alan muafiyet şartlarını taşıdığını düşünen teşebbüsler doğrudan muafiyetten yararlanabilecektir. Ancak teşebbüslerin muafiyet şartlarının varlığının tespiti için Kurul’a başvuruda bulunması mümkündür.

Birleşme ve devralma denetimlerinde "hâkim durum testi" yerine "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi" getirilmiştir.

Hâkim bir durum yaratmasa veya mevcut bir hâkim durumu güçlendirmese dahi rekabeti önemli ölçüde azaltan birleşme ve devralma işlemleri yasaklanmıştır.

Rekabet ihlalleri bakımından Kurul’un yetkilerinin kapsamı genişletilmiştir.

Kurul tarafından rekabet ihlali tespit edilirse, bir davranışın yapılması ya da yapılmamasını öngören davranışsal tedbirlerin yanı sıra teşebbüslerin belirli faaliyetlerine son vermesi, ortaklık paylarını veya malvarlıklarını devretmesi gibi yapısal tedbirlere de başvurulabilecektir.

Davranışsal ve yapısal tedbirler, ihlalle orantılı ve ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olmalıdır. Yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulabilecektir. Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilecektir.

 Kurul’un yerinde inceleme yetkisinin kapsamı genişletilmiştir.

Rekabet Kurumu (“Kurum”) uzmanları tarafından gerçekleştirilen yerinde incelemelerde uzmanlara teşebbüslerin defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilme, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilme yetkisi getirilmiştir.

Soruşturmalar bakımından “de minimis ilkesi” benimsenmiştir.

Yeni düzenleme ile soruşturmalar bakımından “rekabeti kayda değer ölçüde sınırlamayan (de minimis) uygulaması” getirilmektedir. Böylece Kurul tarafından; pazar payı ve ciro gibi ölçütler esas alınarak belirlenecek eşiklerin aşılmadığı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması mümkün kılınmıştır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ikincil mevzuat ile belirlenecektir.

 “Taahhüt” ve “Uzlaşma” mekanizmaları getirilmiştir.

  •  Taahhüt

Ön araştırma veya soruşturma sürecinde, 4. veya 6. madde kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine taahhüt sunabilme imkanı getirilmiştir. Kurul, söz konusu taahhütler yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse soruşturma açılmaması veya açılan soruşturmaya son verilmesine karar verebilecektir. Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecektir. Ancak teşebbüs veya teşebbüs birlikleri tarafından verilen taahhütlere ilişkin (i) kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması, (ii) ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları veya (iii) kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması hallerinde Kurul tekrar soruşturma açabilecektir.

Taahhüt mekanizmasının uygulamasına ilişkin diğer usul ve esaslar ikincil mevzuat ile belirlenecektir.

  •  Uzlaşma

Soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul tarafından, ilgililerin talebi üzerine veya re’sen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydalar ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıkları göz önüne alınarak uzlaşma usulü başlatılabilecektir. Hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile Kurul’un soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilmesi mümkündür.

Kurul tarafından, hakkında soruşturma açılan taraflara ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir süre verilecek olup bu süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma sonlandırılacaktır.

Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilecektir. Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamayacaktır.

Uzlaşma mekanizmasının uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ikincil mevzuat ile belirlenecektir.

Kurul’un başkan yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarılmıştır.

Paylaş: